Fluefiskersiden

Fluefiskersiden beskriver fiskepladser, både Jylland og Fyn. fisketure og masser af fluefisker tips..

Mishandling af havet

Mishandling af Havet

Mishandling af havet, fjordene er som skrevet i en tidligere artikel, et led i processen for et rent havmiljø. Dog er den for tiden ude af drift, den filtrerende måde den skulle virke på, er ødelagt af flere årtiers misbrug af os mennesker.

Muslinger de filtrerer vandet som en pumpe gør i akvariet. Vi har opfisket dem, skrabet bunden for at kunne fortære dem sammen med en flaske iskold hvidvin.

Tangen optager næringsstoffer fra havet og er med til rensningen af vandet.

Ålegræsset er nok den vigtigste del af det store økosystem. Læs nærmere her under, god fornøjelse.

Foto: Jan Henningsen

Ålegræs

Ålegræs (Zostera marina) almindelig bændeltang, og andre arter af ålegræs har afgørende betydning for marine økosystemer og er generelt en positiv faktor for fjorde og kystnære områder.

Ålegræs er en blomstrende plante, der vokser under vandet og danner tætte græsbede på havbunden. Disse græsbede kan have en række positive virkninger både under, men så sandelig også over vandet.

Foto: Jan Henningsen

Habitat

Foto: Jan Henningsen

Ålegræsbede giver vigtige levesteder for mange levende organismer. De skaber beskyttede områder, hvor små fisk og invertebrater ( hvirvelløse dyr) kan gemme sig fra rovdyr, og de tiltrækker en bred vifte af dyr som krabber, muslinger, søstjerner, fisk, og forskellige former for tang.

Ålegræs er også en yngleplads og opvækstområde for mange marine arter. 

Kystbeskyttelse

Foto: Jan Henningsen

Ålegræsbede fungerer også som en naturlig kystbeskyttelse. De kan reducere bølger og strømme og minimere erosions hastigheden langs kystlinjen, hvilket beskytter Danmark mod oversvømmelse og erosion.

I stedet bliver der udført kystbeskyttelse ved hjælp af kampesten, så mange at der ikke er muligt at passere stranden tørskoet.

Til gene for de besøgende, der elsker at vandre langs kysten, til gene for den dårligt gående der vil besøge stranden.

Før kystsikring
Efter kystsikring
Normal vandstand

Vandkvalitet

Som skrevet tidligere hjælper ålegræs  med at forbedre vandkvaliteten ved at optage næringsstoffer som kvælstof og fosfor, der ellers kunne forårsage algeblomster og eutrofiering (over gødskning med plantenæringsstoffer).

De hjælper også med at fjerne sedimentpartikler fra vandet og øger dermed vandets klarhed. Dette er vigtig for plantevækst og det marine liv, som er afhængige af lys for overlevelse.

Blåmuslingerne er også en vigtig del af fjordenes vandrensning, så ålegræsset får mere lys, og derved vokser og spreder sig hurtigere.

Ålegræs 2016
Ålegræs 2020 samme sted

Kulstof

Ålegræs er en effektiv kulstof bindende plante. Ålegræsset optager kuldioxid fra atmosfæren under fotosyntesen, og lagrer kulstoffet i deres væv og i havbunden.

Dette bidrager til at reducere mængden af drivhusgasser i atmosfæren, og hjælper med at bekæmpe klimaændringer.

Efter beregninger ville Ålegræsset, der i dag er på ca. 220.000 hektar kunne medvirke til at nedbringe CO2 udslippet naturligt med ca. 10 millioner tons over en periode på 30 år og dermed begrænse CO2 udslippet i Danmark helt naturligt, hvis vi stopper med at nedbryde det.

En gennemsnitlig familie på 4 mennesker udleder ca. 17.000 CO2 gange 4 årligt.

Således vil det ålegræs, der nedbryder CO2-udslippet med 10 millioner tons over 30 år, dække omkring 4.910 familier, hvis vi antager, at hver familie består af 4 personer, og hver person i familien udsender 17 tons CO2 pr. år. så har ålegræsset haft den indflydelse på CO2 udslippet at det har dækket 19,640 mennesker hvert år i 30 år.

Så pas for alt i verden på det der er tilbage, og lad os håbe på de skud der plantes overlever og spreder sig til kæmpe ålegræsbede på fjordens bund. Selv om ulykken ikke er standset.

Det er mine beregninger, ud fra de data jeg har indsamlet.

Økosystemet

Det er vigtigt at beskytte og bevare ålegræsbede og andre vigtige økosystemer i fjorde og kystnære områder.

Menneskelige aktiviteter som forurening og bundskrab skader havbunden, og truer disse vigtige levesteder.

Gennem bæredygtig kystforvaltning og beskyttelse af naturområder kan vi sikre, at ålegræs og andre marine planter og dyr fortsætter med at gavne de økosystemer, de er en del af.

Foto: Jan Henningsen
Foto: Lars Bindholt
Foto: Lars Bindholt

Stop det nu

Der er masser af ødelæggende ting der påvirker tilbagegangen af ålegræsset, jeg vil her komme ind på en række af de ting der kræver et øjeblikkeligt stop.

Det værste er nok at man ikke kan trænge igennem til de der sidder og lovgiver omkring det, de tænker mere på ussel mammon end miljøet i Danmark.

Sandsugning, landbruget, dumpning, trawl og havbrug.

Sandsugning

Foto: Jan Henningsen

Sandsugning er en af de ting der bør standses, masser af ålegræs er ødelagt ved dette, det bliver suget op af bunden med rode, sammen med en masse andre planter der hjælper havmiljøet.

Eksempelvis i Køge Bugt suges der sand op fra havbunden til brug ved Avedøre.
Det latterlige ved dette er at det er forbudt at trawle inden for 3 sømilegrænsen pga. ødelæggelse af havbunden, men sørme om ikke det er tilladt at sandsuge, så der opstår dybe iltfattige huller, og ålegræsbede destrueres af disse flydende gravemaskiner.

Svovlbrinten bobler op fra de dybe mørke huller, som sandsugningen står bag. Endnu engang viser det at havet udnyttes og voldtages af bygge giganterne, der kun tænker i kroner og ører, og er ligeglade med deres efterkommere.

Menneskets behov skal endnu en gang dækkes på bekostning af havmiljøet.

Foto: Jan Henningsen

Landbruget

Foto: Jan Henningsen

Plantegift og gødning er med til at dræbe alt liv i havet omkring os, hvis vi skal se vore børnebørn fiske og bade i rent havvand, skal der sættes en stopper for de påvirkninger landbruget har når de bruger sprøjtegifte.

Også drikkevandet bliver forurenet af sprøjtegifte, det gælder for os alle, vi skal over på miljøvenlige produkter også i husholdningen.

Et bæredygtigt landbrug skal vi have, et der bevarer den jord de dyrker og ikke slår den og havmiljøet ihjel.

Desværre viser de regeringer vi har haft, ikke mod og vilje til at få sat gang i omstillingen til et mere bæredygtigt landbrug, et der tilgodeser den natur vores generation efterlader til kommende generationer.

Lidt grønt er der tibage efter gift svineriet
Sprøjtegift ved vandboringer
Sprøjtegift ved vandboringer
Lækkert med gyllespredning ved byen
Skal dette være den bund vores børn skal betræde når de skal bade, det ender med det hvis vi ikke stopper.

Dumpning

Havne bebyggelse, beboelse med havudsigt.
Hvad kræver det, jo der skal fjernes en masse havbund fra der hvor der skal bygges, hvad stiller man op med det havbund ( forurenet slam) jo det klapper man da bare et andet sted i havet.

Der er klappladser flere steder i landet, alle stederne er biotoperne hvor der dumpes ødelagt af dette forurenende slam der indeholder giftstoffer.

Skibe kan følges her:
vesselfinder.com

Foto: Jan Henningsen
Foto: Jan Henningsen

Trawl fiskeri

Muslingeskrab

Trawl og muslingeskrab, er ikke godt for havet, muslingerne bidrager til iltningen, trawl ødelægger bunden og efterlader store bare motorveje hvor der skulle have stået ålegræs, tang, muslinger.

Trawlfiskeriet er heldigvis flere steder ulovligt nu, men er det for sent, har vi ryddet hvad der ryddes kan, vil der kunne rettes op på den skade der er sket.
Og hvis der kan, hvor lang tid vil der så gå.

Levesteder

Trawlfiskeri, der bruger tungt udstyr som bundtrawl, kan forstyrre og ødelægge bunddyrssamfund og levesteder på havbunden. Sådanne metoder kan føre til skader på sårbare marine arter og deres levesteder.

Denne trawler er afkortet, så den er under de 12 meter så den slipper for GPS tracker, man kan så selv tænke over hvorfor den vil slippe for årvågning.

Selvom trawlfiskeri ikke nødvendigvis ødelægger havbunden permanent, kan det tage lang tid for bunddyrssamfund og økosystemer at komme sig efter trawlingens påvirkning, især hvis det praktiseres de samme steder gentagne gange.

Foto: Jan Henningsen
Bifangster

Trawlfiskeri har ofte høj bifangst, hvilket betyder, at mange uønskede arter, der ikke er målet for fiskeriet, kan fanges og dræbes. Dette kan omfatte truede arter, ungfisk af kommercielt vigtige fiskearter og andre marine organismer. Bifangst kan også føre til, at store mængder død eller døende fisk kastes tilbage i havet, hvilket kan forårsage miljøproblemer og bidrage til unødig ressourcespild

Foto: Jan Henningsen
Motorvej på havbunden
Rødtunge
Åååh nej skovlen er på vej, flygt!!!!
Klar til skovlen

Havbrug

Havbrug er der mange af rundt omkring de danske kyster, disse opdræts steder er også med til at ødelægge havet omkring Danmark.

Se bare her, tydelige beviser på at der ikke tales sandt, blandt de der står for miljøet, omkring disse stærkt forurenende opdræts bure.

Der blev i hav burene udsat 271.344 fisk hvoraf 233.037 overlevede. De fik tilført 649,9 tons foder, heraf 35 tons foder indeholdende 205 kilo aktiv antibiotika.

Musholm Øst havbrug udledte a. 23,809 tons kvælstof b. 2,038 tons fosfor c. 87 tons organiske stoffer, rester af foderstoffer, fækalier og urin. For at forhindre begroning af havbrugs nettene bliver de indsmurt i gift. a. 2,258 tons kobber gift med 518 kilo aktiv gift. Hvor meget af denne giftige suppe ender i opdrætsfiskene.
Iltsvind

Iltsvind ved havbrug 2021
Helt død havbund samme sted 2023
Ålegræs der lever og hjælper havet med at ånde.
Fedtemøget har overtaget ålegræsset 2023 og slukket for ilten.

Selvom havbrugene prøver på at få deres opdrætsfisk til at fremstå som sunde opdrætsfisk, er jeg i tvivl omkring deres formuleringer om at havbunden på tre måneder kan reetablere sig selv.

Efter et bombardement af medikamenter, kvælstof, fosfor,  organiske stoffer, rester af foderstoffer, fækalier og urin. Og ikke at forglemme den gift burene er smurt ind i.

Billedet her er kvalt ålegræs, jeg tvivler stærkt på der nogensinde vil kunne vokse ålegræs på bunden her.

Tak til Jan Henningsen for hans utrættelige kamp, for at støve beviser frem, der kan overbevise os alle om, at der noget der er helt galt på den måde vi behandler moder jord på.

Fotos: Jan Henningsen
Tekster: Michael Møller

Designet af Morten Møller - Suit IT ApS | Copyright © All right reserved 2002 - 2024 by Fluefiskersiden.dk
We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners.
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

Hvilke Informationer indsamler vi?

Vi indsamler information når du registrerer dig, eller laver en ordre på siden. Når du opretter en ordre, eller registrerer dig på siden, vil du blive spurgt efter dit navn, e-mail og post adresse.

Hvad bruger dine informationer til?

Den information vi indsamler om dig, bliver brugt på følgende måder: Til at personliggøre din oplevelse på siden. Til at forbedre siden. Til at forbedre kundeservice. Til at behandle transaktioner. Dine oplysninger, uanset om de er offentlige eller private, vil ikke blive solgt, udvekslet, overført eller givet til nogen anden virksomhed overhovedet uden dit samtykke, bortset fra det udtrykkelige formål at levere det købte produkt, eller den ønskede tjeneste. Den e-mail adresse, du angiver til ordrebehandling, vil kun blive brugt til opdateringer af din ordre.

Hvordan beskytter vi dine oplysninger?

Vi implementerer en række sikkerhedsforanstaltninger for at opretholde sikkerheden af ​​dine personlige oplysninger, når du afgiver en ordre eller indtaster, indsender eller får adgang til dine personlige oplysninger. Vi tilbyder brug af en sikker server. Alle leverede følsomme/kreditoplysninger transmitteres via Secure Socket Layer (SSL)-teknologi og krypteres derefter i vores betalingsgateway-udbyderes database for kun at være tilgængelige for dem, der er autoriserede med særlige adgangsrettigheder til sådanne systemer, og er forpligtet til at holde oplysningerne fortrolige. Efter en transaktion vil dine private oplysninger (kreditkort, cpr-numre, økonomi osv.) ikke opbevares i mere end 60 dage

Bruger vi Cookies?

Ja (cookies er små filer, som et websted eller dets tjenesteudbyder overfører til din computers harddisk via din webbrowser (hvis du tillader det), som gør det muligt for webstederne eller tjenesteudbydernes systemer at genkende din browser og fange og huske visse oplysninger Vi bruger cookies til at hjælpe os med at huske og behandle varerne i din indkøbskurv, forstå og gemme dine præferencer til fremtidige besøg, holde styr på annoncer og kompilere samlede data om websteds trafik og websteds interaktion, så vi kan tilbyde bedre websteds oplevelser og værktøjer i fremtiden. Vi kan indgå kontrakter med tredjeparts tjenesteudbydere for at hjælpe os med at forstå vores besøgende bedre. Disse tjenesteudbydere har ikke tilladelse til at bruge de oplysninger, der er indsamlet på vores vegne, undtagen for at hjælpe os med at udføre og forbedre vores forretning. Hvis du foretrækker det, kan du vælge at få din computer til at advare dig, hver gang der sendes en cookie, eller du kan vælge at slå alle cookies fra via dine browserindstillinger. Som de fleste websteder, hvis du slår dine cookies fra, vil nogle af vores tjenester muligvis ikke fungere korrekt. Du kan dog stadig afgive bestillinger ved at kontakte kundeservice.

Google Analytics.

Vi bruger Google Analytics på vores websteder til anonym rapportering af webstedsbrug og til annoncering på webstedet. Hvis du ønsker at fravælge Google Analytics overvågning af din adfærd på vores websteder, skal du bruge dette link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Videregiver vi oplysninger til eksterne parter?

Vi hverken sælger, handler eller på anden måde overfører dine personligt identificerbare oplysninger til eksterne parter. Dette inkluderer ikke betroede tredjeparter, som hjælper os med at drive vores hjemmeside, drive vores forretning eller servicere dig, så længe disse parter er enige om at holde disse oplysninger fortrolige. Vi kan også frigive dine oplysninger, når vi mener, at frigivelse er passende for at overholde loven, håndhæve vores websteds politikker eller beskytte vores eller andres rettigheder, ejendom eller sikkerhed. Ikke-personligt identificerbare besøgs oplysninger kan dog gives til andre parter til markedsføring, annoncering eller anden brug.

Registrering.

De mindste oplysninger, vi skal bruge for at registrere dig, er dit navn, e-mail adresse og en adgangskode. Vi vil stille dig flere spørgsmål til forskellige tjenester, herunder salgsfremmende foranstaltninger. Medmindre vi siger andet, skal du besvare alle tilmeldings spørgsmål.

Vi kan også stille nogle andre, frivillige spørgsmål under tilmelding til visse tjenester (for eksempel professionelle netværk), så vi kan få en klarere forståelse af, hvem du er. Dette giver os også mulighed for at tilpasse tjenester til dig. For at hjælpe os med vores markedsføring kan vi, udover de data, som du giver os, hvis du registrerer dig, også indhente data fra betroede tredjeparter for at hjælpe os med at forstå, hvad du kunne være interesseret i. Disse "profilerings"-oplysninger er produceret fra en forskellige kilder, herunder offentligt tilgængelige data (såsom valglisten) eller fra kilder såsom undersøgelser og meningsmålinger, hvor du har givet din tilladelse til, at dine data må deles. Du kan vælge ikke at få sådanne data delt med Fluefiskersiden fra disse kilder ved at logge ind på din konto og ændre indstillingerne i privatlivs sektionen. Efter du har tilmeldt dig, og med din tilladelse, kan vi sende dig e-mails, som vi tror kan interessere dig. Nyhedsbreve kan være personlige baseret på det, du har læst på Fluefiskersiden.dk. Du kan til enhver tid beslutte ikke at modtage disse e-mails og vil være i stand til at 'afmelde' dig.

Log ind ved hjælp af sociale netværksoplysninger.

Hvis du logger ind på vores websteder ved hjælp af et Facebook-login, giver du Facebook tilladelse til at dele dine brugeroplysninger med os. Dette vil inkludere dit navn, e-mailadresse, fødselsdato og placering, som derefter vil blive brugt til at danne en identitet. Du kan også bruge dit billede fra Facebook som en del af din profil. Dette vil også give os og Facebook mulighed for at dele dit netværk, bruger-id og enhver anden information, du vælger at dele i henhold til dine Facebook-kontoindstillinger. Hvis du fjerner Fluefiskersiden fra dine Facebook-indstillinger, har vi ikke længere adgang til disse oplysninger.

Hvis du logger ind på vores websteder ved hjælp af et Google-login, giver du Google tilladelse til at dele dine brugeroplysninger med os. Dette vil inkludere dit navn, e-mailadresse, fødselsdato, køn og placering, som vi derefter vil bruge til at danne en identitet. Du kan bruge dit billede fra Google som en del af din profil. Dette giver os også mulighed for at dele dine netværk, bruger-id og enhver anden information, du vælger at dele i henhold til dine Google-kontoindstillinger. Hvis du fjerner Fluefiskersiden fra dine Google-indstillinger, har vi ikke længere adgang til disse oplysninger. Hvis du logger ind på vores websteder ved hjælp af et twitter-login, modtager vi din avatar (det lille billede, der vises ved siden af ​​dine tweets) og twitter-brugernavn.

Overholdelse af Children's Online Privacy Protection Act.

Vi er i overensstemmelse med kravene i COPPA (Children's Online Privacy Protection Act), vi indsamler ingen oplysninger fra nogen under 13 år. Vores hjemmeside, produkter og tjenester er alle rettet til personer, der er mindst 13 år eller ældre.

Opdatering af dine personlige oplysninger.

Vi tilbyder en 'Mine detaljer'-side (også kendt som Dashboard), hvor du til enhver tid kan opdatere dine personlige oplysninger og ændre dine markedsførings præferencer. Du kan komme til denne side fra de fleste sider på siden - klik blot på linket 'Mine detaljer' øverst på skærmen, når du er logget ind.

Kun online privatlivspolitik.

Denne online privatlivspolitik gælder kun for information indsamlet via vores hjemmeside og ikke for information indsamlet offline.

Dit samtykke.

Ved at bruge vores side giver du dit samtykke til vores privatlivspolitik.

Ændringer i vores privatlivspolitik.

Hvis vi beslutter at ændre vores privatlivspolitik, vil vi offentliggøre disse ændringer på denne side.


Save settings
Cookies settings